Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Workshop Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Egelenburg 2 (1081 GK), te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 862955300, hierna te noemen: ‘Workshop.nl’.

1.2 Op de Website en in deze Algemene Voorwaarden verwijzen de termen “Workshop.nl”, “wij”, “ons” en “onze” naar Workshop.nl en deze Website. Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze Website te bezoeken of te gebruiken. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de Website worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

1.3 Je kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zijn niet verplicht je van de wijzigingen op de hoogte te stellen zolang de Overeenkomst nog niet tot stand is gekomen. Indien de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij het tot stand komen van de Overeenkomst van toepassing is verklaard.

Artikel 2 Definities

In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

2.1 Aanbieder: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere aanbieder die via het Platform Diensten aan Klanten aanbiedt;

2.2 Aanbod: het aanbod van de Diensten dat Workshop.nl namens Aanbieder aanbiedt aan de Klant;

2.3 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Workshop.nl, die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant via het Platform van Workshop.nl, alsmede de uitvoering daarvan;

2.4 Bijlage(n): de bijlage(n) van de Algemene Voorwaarden;

2.5 Consument: zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek ofwel op afstand een Overeenkomst aangaat met Workshop.nl;

2.6 Diensten: alle door Workshop.nl namens de Aanbieder aan de Klant aangeboden Diensten die Aanbieder kan leveren aan de Klant;

2.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument, die de Overeenkomst op afstand aangaat, om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden;

2.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten inclusief goodwill met betrekking tot de activiteiten en de Diensten van Workshop.nl, waaronder maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databases, know-how, en alle (andere) rechten op o.a. documenten, (software)-producten, de Website, werken en/of diensten, immateriële activa en alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen van het voorgaande die reeds toebehoren aan Workshop.nl en/of zijn ontstaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;

2.9 Klant: de Consument en/of Zakelijke Klant die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met de Aanbieder via het Platform;

2.10 Modelformulier: het in Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegde Europese modelformulier dat de Consument dient in te vullen indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht en daartoe gerechtigd is;

2.11 Overeenkomst(en): de aan de koop van de Diensten ten grondslag liggende overeenkomst(en) die tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform Workshop.nl;

2.12 Overmacht: alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop Workshop.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Workshop.nl (tijdelijk) niet in staat is de verplichtingen na te komen;

2.13 Partijen: de Klant en Aanbieder;

2.14 Platform: de omgeving van Workshop.nl waarop door Aanbieders Diensten worden aangeboden;

2.15 Prijs: het totale bedrag dat Workshop.nl vraagt en ontvangt van de Klant voor de eigendomsoverdracht van de Diensten;

2.16 (e-)Ticket(s): (e-)ticket(s) voor een door Aanbieder op een vast tijdstip en datum georganiseerd en op het Platform aangeboden Dienst welke door de Consument via het Platform kunnen worden aangeschaft.

2.17 Website: alle websites, webshops, social media kanalen en andere elektronische openbaarmakingen vervaardigd door en/of openbaar gemaakt door Workshop.nl;

2.18 Zakelijke Klant: een rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met Aanbieder.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

3.1.1 elk Aanbod (of toekomstig aanbod) en elke Overeenkomst (of toekomstige Overeenkomst) tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform, alsmede de uitvoering daarvan;

3.1.2 alle werknemers, voormalige werknemers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, of verbonden zijn aan of in dienst zijn van Workshop.nl en hun opvolgers;

3.1.3 alle gebruikers van de Website;

3.1.4 alle opdrachten waar voor de uitvoering daarvan een beroep wordt gedaan op derden.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk, waaronder begrepen elektronisch, door Workshop.nl aan de Klant ter hand gesteld. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.workshop.nl.

3.3 Toepasselijkheid van elke andere algemene voorwaarden, dan de Algemene Voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen zullen onverkort van toepassing blijven.

3.4 Workshop.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam de Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens de beschikbaarheid van de Dienst op te vragen.

Artikel 4 Minderjarigen

4.1 Deze Website is bestemd voor zakelijke en commerciële doeleinden. Daarom is de Website niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen onder de leeftijd van 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd. U moet ook ten minste 18 jaar oud zijn om een Dienst van Workshop.nl te kopen.

Artikel 5 Aanbod

5.1 De Klant erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder en dat Workshop.nl geen partij is en/of wordt bij de Overeenkomst.

5.2 Elk Aanbod op het Platform is vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze is gedaan en geldt voor de bepaalde geldigheidsduur.

5.3 Het Aanbod wordt schriftelijk of elektronisch door Workshop.nl namens Aanbieder aan de Klant uitgebracht. Het Aanbod bevat de volgende informatie en gegevens:

5.3.1 een nauwkeurige en volledige weergave en omschrijving van de Diensten;

5.3.2 de verwachte termijn waarbinnen de Diensten kunnen worden geleverd;

5.3.3 een duidelijke afbeelding van de Dienst voor zover dit mogelijk is;

5.3.4 de hoogte van de Prijs van de Dienst;

5.3.5 het bezoekadres van de vestiging van Workshop.nl;

5.3.6 informatie waar de Klant een klacht kan indienen;

5.3.7 zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

5.4 Indien het Aanbod een kennelijke vergissing of fout bevat, zijn zowel Workshop.nl als Aanbieder hier niet aan gebonden.

5.5 Alle beschrijvingen van het Aanbod en de Diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Workshop.nl naar eigen goeddunken. Workshop.nl en Aanbieder behouden zich het recht voor om te allen tijde te stoppen met het aanbieden van een Dienst.

Artikel 6 Totstandkoming van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het Aanbod door de Klant aan Workshop.nl

6.2 Indien de Klant het Aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan zal Workshop.nl het Aanbod tevens via elektronische weg bevestigen. Workshop.nl draagt zorg voor gedegen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige digitale omgeving voor de Website en de elektronische betaling.

6.3 Workshop.nl biedt op haar Platform diensten aan van derden, te weten de Aanbieders.

6.4 Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Mondelinge toezeggingen van Aanbieder en/of Workshop.nl zijn alleen bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Aanbieder en/of Workshop.nl zijn bevestigd.

Artikel 7 (e-)Ticket(s) voor Diensten

7.1 Naast het op basis van beschikbaarheid en offerte tot stand laten komen van de Overeenkomst betreffende de Dienst, heeft de Consument daarnaast de mogelijkheid (e-)Ticket(s) aan te schaffen voor de door Aanbieder aangeboden Diensten op het Platform. (e-)Ticket(s) zijn gekoppeld aan een op voorhand gespecificeerde datum en tijdstip waarvan niet kan worden afgeweken.

7.2 Na de aankoop van (een) (e-)Ticket(s) is het niet mogelijk de aankoop te wijzigen of te annuleren. Indien de Overeenkomst op afstand is gesloten, geldt voor de Consument de wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar Herroepingsrecht, zoals ook is bepaald in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Het Herroepingsrecht geldt echter niet voor diensten die op een vast tijdstip en datum plaatsvinden. De Consument erkent daarom dat hij/zij bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en de aanschaf van (een) (e-)Ticket(s) afstand doet van zijn/haar Herroepingsrecht. De overige bepalingen uit deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

7.3 De Consument heeft de mogelijkheid meerdere (e-)Tickets in één keer aan te schaffen. Verkoop van (e-)Ticket(s) wordt door Workshop.nl vierentwintig (24) uren voor aanvang van de Dienst stopgezet.

7.4 In geval de maximumcapaciteit van de Dienst is overschreden zal Aanbieder de Consument die (e-)Ticket(s) heeft aangeschaft binnen het overschreden limiet informeren. De Consument heeft de keuze, indien mogelijk, de aangeschafte (e-)Ticket(s) in te zetten op een andere datum en tijdstip dan wel voor volledige restitutie van het betaalde te gaan. Indien Consument voor volledige restitutie kiest, zal Workshop.nl het door de Consument betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen aan de Consument restitueren op het bij Workshop.nl bekende betaalmiddel.

7.5 (e-)Tickets zijn uitsluitend voor Consumenten en niet voor Zakelijke klanten bestemd.

Artikel 8 Levering Dienst

8.1 De Aanbieder levert de Diensten via het Platform zowel in Nederland als wereldwijd.

8.2 De Aanbieder zal bij het aanbieden van de Diensten zorgvuldig handelen. Workshop.nl zal namens de Aanbieder de volgende informatie aan de Klant verstrekken:

8.2.1 de gegevens van Workshop.nl en indien van toepassing, het bezoekadres van Aanbieder;

8.2.2  informatie over de wijze waarop Aanbieder omgaat met klachten en hoe de Klant een klacht kan indienen;

8.2.3 informatie over de betaalmogelijkheden en de Prijs;

8.2.4 informatie over de beschikbaarheid waarop het de Dienst kan worden uitgevoerd;

8.2.5 informatie over de voorwaarden voor het inroepen van het Herroeppingsrecht van de Consument.

Artikel 9 Herroeppingsrecht

9.1 De Consument, niet zijnde de Zakelijke Klant, heeft het recht om de Overeenkomst op afstand met betrekking tot de Dienst binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. (e-)Ticket(s) zijn expliciet uitgesloten van het Herroepingsrecht.

9.2 Indien de Consument heeft ingestemd met de aanvang van de Dienst binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen, stemt de Consument hiermee ondubbelzinnig in dat zij haar herroepingsrecht verliest.

9.3 Indien de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht en daartoe gerechtigd is, meldt hij dit aan Workshop.nl door middel van het modelformulier, zoals opgenomen in Bijlage 1.

9.4 Het risico en de bewijslast voor de uitoefening van het Herroepingsrecht, rusten bij de Consument.

9.5 Indien Workshop.nl de Consument de gelegenheid biedt om het Herroepingsrecht via elektronische weg in te roepen, dan zal Workshop.nl de kennisneming van het Herroepingsrecht van de Consument via elektronische weg bevestigen.

9.6 Workshop.nl zal het bedrag dat gelijk staat aan de Prijs van de Dienst binnen veertien (14) dagen na de dag dat de Consument zijn Herroepingsrecht heeft ingeroepen, voldoen aan de Consument via een gelijke betaalmethode als waarmee de Consument de Dienst heeft gekocht.

Artikel 10 Prijs

10.1 De hoogte van de Prijs is afhankelijk van de Dienst.

10.2 Voor (e-)tickets geldt dat de Prijs bestaat uit de ticketprijs, de servicekosten en de transactiekosten.

10.3 Aan de Klant wordt de Prijs in rekening gebracht, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde btw. Zakelijke klanten ontvangen hiertoe een gespecificeerde factuur, waarop het btw-bedrag afzonderlijk is benoemd. Voor de levering van Diensten aan Consumenten is het uitreiken van een factuur niet verplicht. De Prijs inclusief btw kan in deze situatie in rekening zijn gebracht middels een orderbevestiging.

10.4 Workshop.nl heeft het recht de Prijs voor de Diensten eenzijdig aan te passen, zolang de Klant het Aanbod niet heeft aanvaard.

Artikel 11 Betaling

11.1 De Klant zal de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst dan wel na aanschaf van (een) (e-)Ticket(s) direct voldoen volgens de betaalprocedure en betaalmethode zoals bepaald door Workshop.nl. Indien de betaling geschiedt via een factuur, dan zal de Klant binnen veertien (14) dagen na bevestiging van de datum waarop de Dienst betrekking heeft de Prijs aan Workshop.nl voldoen. De Klant is uitsluitend van zijn betalingsverplichting gekweten op het moment dat als hij/zij de Prijs aan Workshop.nl heeft voldaan.

11.2 Bij gebreke van tijdige betaling van de Prijs via een factuur is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per overeengekomen termijn.

11.3  Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn de incassokosten voor rekening van de Klant. Alvorens de incassokosten in rekening worden gebracht, zal Workshop.nl aan de Klant een aanmaning versturen, waarin Workshop.nl een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

Indien de Klant tevens een Consument is, worden incassokosten in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

  • Minimumtarief
  • 15% over eerste € 40,00
  • 10% over volgende € 2.500,00
  • 5% over volgende € 2.500,00
  • 1% over volgende € 5.000,00
  • 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.

Indien de Klant tevens een Zakelijke Klant is, wordt in afwijking van het voorgaande aanspraak gemaakt op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, althans een bedrag conform Rapport Voorwerk II.

Artikel 12 Verplichtingen Workshop.nl en Aanbieder

12.1 De Aanbieder draagt ervoor zorg dat het de Dienst voldoet aan de Overeenkomst. Workshop.nl draagt ervoor zorg dat de aan de Klant ter beschikking gestelde informatie en specificaties in het Aanbod volledig is.

12.2 Indien Aanbieder aanvullende algemene voorwaarden van toepassing wilt laten zijn, dient Aanbieder dit voorafgaand aan Klant te communiceren via het Platform. Bij eventuele strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Aanbieder spant zich in bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten grote zorgvuldigheid in acht te nemen.

12.4 Aanbieder verklaart bekend te zijn met de voor de levering van de Diensten van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van het aangaan van de Overeenkomst gelden. Workshop.nl en Aanbieder spannen zich in om deze voorschriften na te leven.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Workshop.nl.

13.2 De Klant zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 14 (Tussentijdse) Beëindiging

14.1 Partijen kunnen de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

14.2 De Overeenkomst bij groepsboekingen kan door de Klant uitsluitend tussentijds beëindigd worden, doordat de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht of doordat de Klant de dienst wenst te annuleren, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst kan enkel geannuleerd worden per e-mail naar info@workshop.nl of per brief naar Workshop Benelux B.V., Egelenburg 2, 1081GK te Amsterdam. Zowel de Aanbieder als de Klant hebben de mogelijkheid de Dienst te annuleren en/of te verplaatsen, e.e.a. zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden.

14.2.1 Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte e-tickets is vanuit de Klant niet mogelijk, er geldt een non-refund policy voor de ticketing van Workshop.nl. Mocht de Klant verhindert zijn, dan raden wij de Klant aan om in overleg met de Aanbieder een vervangende datum in te plannen.

14.3 Workshop.nl is bij annulering van groepsboekingen gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

14.3.1 Bij verzoek tot annulering door de Klant korter dan zeven (7) dagen vóór aanvang van de Dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht;

14.3.2 Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan zeven (7) dagen en korter dan dertig (30) dagen wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht;

14.3.3 Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan dertig (30) dagen vóór aanvang wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht;

14.3.4 Als dan de Klant na aanvang van de Dienst de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van de kosten;

14.3.5 Indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zijn de openstaande bedragen direct opeisbaar door Workshop.nl;

14.3.6 De Klant heeft de mogelijkheid de datum waarop de Dienst zou worden uitgevoerd, te verplaatsen naar een andere datum waarop de Dienst beschikbaar is.

14.4 Indien de Aanbieder of Workshop.nl de Dienst annuleert, brengt Workshop.nl de Klant binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk van op de hoogte. De Klant krijgt dan de mogelijkheid aangeboden de Dienst te verplaatsen of te annuleren. Ingeval van annulering door Workshop.nl zal het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen worden terugbetaald. Bij (e-)Tickets geldt dat de kans de keuze wordt voorgelegd het bedrag door Workshop.nl binnen veertien (14) dagen uit te laten keren dan wel het/de (e-)Ticket(s), waar mogelijk, geldig te laten verklaren op de nieuwe datum en tijdstip waarop de Dienst plaats zal vinden.

Artikel 15 Overmacht en opschorting

15.1 Workshop.nl heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien door Overmacht of door voor rekening van de Klant komende omstandigheden niet van Workshop.nl kan worden verlangd dat de Diensten binnen de overeengekomen termijn zullen plaatsvinden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Workshop.nl.. Voor zover Workshop.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de dienstverlening gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde Diensten voor de Klant van toepassing is.

16.2 De Overeenkomst komt tot stand tussen Aanbieder en Klant. Om die reden is Workshop.nl niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant ondervindt als gevolg van annulering door de Aanbieder van de Dienst.

16.3 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst of vertragingsschade.

16.4 Voor zover Workshop.nl verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de geleverde Diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de Prijs van de Dienst. Workshop.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

16.5 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade door tijdsoverschrijding, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder gederfde winst of gemiste besparingen.

16.6 Workshop.nl is niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld in het Aanbod en op de Website niet volledig accuraat of actueel is. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. De Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Workshop.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk gewenst moment te wijzigen, maar Workshop.nl is niet verplicht om de informatie op de Website bij te werken. De Klant en de gebruiker van de Website gaan ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op de Website.

16.7 Bepaalde inhoud, diensten die via de Website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website die de Klant of gebruiker van de Website doorverwijzen naar websites van derden die niet aan Workshop.nl gelieerd zijn. Workshop.nl is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, diensten van derden. Workshop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Workshop.nl herinnert de Klant en de Gebruiker van de Website eraan om het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door te nemen alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1 De Klant en/of de gebruiker van de Website vrijwaart Workshop.nl, haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers voor alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief advocatenkosten), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, of de hierin genoemde documenten schade lijden waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Workshop.nl.

Artikel 18 Klachtenprocedure

18.1 Workshop.nl zal de Klant informeren over de klachtenprocedure.

18.2 Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat de klacht is geconstateerd, een schriftelijke klacht in te dienen via e-mail naar het, door Workshop.nl verstrekte, e-mailadres van de Aanbieder. Een klachtenfunctionaris van Aanbieder zal de klacht in behandeling nemen en in beginsel binnen vier weken afhandelen. Indien er een langere termijn nodig is, dan wordt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris stelt de Klant schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klant en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

18.3 De klachtenfunctionaris, de Aanbieder, Workshop.nl en de Klant nemen geheimhouding in acht over de klacht en de uitkomst van de klachtafhandeling.

Artikel 19  Privacy

19.1 Workshop.nl en de Aanbieder zullen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het noodzakelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen op basis van een juridische grondslag zoals genoemd in artikel 4 van de AVG.

19.2 Alle informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens zijn weergegeven in het Privacy Verklaring, die vindbaar is via de volgende link:

19.3 Workshop.nl is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor het Privacy Beleid van Aanbieders.

19.4 Alle informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacy Statement, die te vinden is via de volgende link :[JdV1]  Alle informatie over het gebruik van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door de Website is te vinden via de volgende link :

Artikel 20 Verboden gebruik

20.1 Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het de Klant en de gebruiker van de Website verboden om de Website of de inhoud ervan te gebruiken:

20.1.1 voor enig onwettig doel;

20.1.2 anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen;

20.1.3 om internationale en nationale wetten te overtreden;

20.1.4 inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;

20.1.5 intimideren, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren, of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

20.1.6 om valse of misleidende informatie in te dienen;

20.1.7 virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of de werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het internet te beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren;

20.1.8 om te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawlen, of scrape;

20.1.9 voor obscene of immorele doeleinden;

20.1.10 de veiligheidsvoorzieningen van Website of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Website door de Klant of de gebruiker van de Website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

Artikel 21 Contactinformatie

21.1 Vragen over de Algemene Voorwaarden kunnen worden gericht aan info@workshop.nl.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen, zonder welke Partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

22.2 Indien één van de Partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door de andere Partij of één van de rechten uit deze Overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij hiermee te kennen dat het aan de andere Partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet na te komen.

22.3 Nietigheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treden Partijen in overleg om deze te vervangen door een geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zoveel mogelijk benadert.

22.4 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

22.5 Partijen respecteren elkaars reputatie en zullen zich onthouden van handelingen die de reputatie van de andere Partij zouden kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische uitlatingen zullen doen over de andere Partij.

Artikel 23 Toepasselijkheid en bevoegde rechter

23.1 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de Overeenkomst evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomst.

23.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Workshop.nl en de Zakelijke Klant voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.

23.3 Alle geschillen die ontstaan tussen Workshop.nl en de Consument voortvloeiend uit of samenhangend met de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter van de woonplaats van de gedaagde worden onderworpen.

Bijlage 1 – Modelformulier voor Herroeping (PDF)

Laatst gewijzigd: 26 maart 2024