Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

11. Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van Workshop Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Egelenburg 2 (1081 GK), te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 862955300, hierna te noemen: ‘Workshop.nl’.

1.2 In deze Algemene Verkoopvoorwaarden verwijzen de termen “Workshop.nl”, “wij”, “ons” en “onze” naar Workshop.nl en deze Website.

Artikel 2 Definities

In de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

2.1 Aanbieder: een aanbieder dat de Diensten via een Aanbod op Workshop.nl aanbiedt aan de Klant;

2.2 Aanbod: het aanbod van de Diensten dat Workshop.nl namens Aanbieder aanbiedt aan de Klant;

2.3 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen Aanbieder en de Klant via het Platform van Workshop.nl, alsmede de uitvoering daarvan;

2.4 Algemene Verkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden geldend voor Aanbieders via Workshop.nl, die uitsluitend van toepassing zijn op elk (toekomstig) Aanbod van Aanbieder op het Platform en elke (toekomstige) overeenkomst die tot stand komt tussen Aanbieder en de Klant;

2.5 Commissie: het percentage aan vergoeding wat Workshop.nl ontvangt voor het aanbieden van het Platform aan Aanbieder;

2.6 Consument: zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek ofwel op afstand een Overeenkomst aangaat met Workshop.nl;

2.7 Diensten: alle door Workshop.nl namens de Aanbieder aan de Klant aangeboden Diensten die Aanbieder kan leveren aan de Klant;

2.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument, die de Overeenkomst op afstand aangaat, om de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst te ontbinden;

2.9 Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten inclusief goodwill met betrekking tot de activiteiten, de Producten en de Diensten van Workshop.nl, waaronder maar niet beperkt tot domeinnamen, auteursrechten, naburige rechten, handelsnamen, merken, octrooien, modelrechten, marketingmaterialen, presentaties, bedrijfsgeheimen, databases, know-how, en alle (andere) rechten op o.a. documenten, (software)-producten, de Website, werken en/of diensten, immateriële activa en alle toepassingen, verlengingen, uitbreidingen van het voorgaande die reeds toebehoren aan Workshop.nl en/of zijn ontstaan gedurende de uitvoering van de Overeenkomst;

2.10 Klant: de Consument en/of Zakelijke Klant die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met de Aanbieder via het Platform;

2.11 Overmacht: alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, waarop Workshop.nl geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Workshop.nl (tijdelijk) niet in staat is de verplichtingen na te komen;

2.12 Overeenkomst(en): de aan de koop van de Diensten ten grondslag liggende overeenkomst(en) die tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform Workshop.nl;

2.13 Partijen: Workshop.nl en Aanbieder gezamenlijk;

2.14 Platform: de omgeving van Workshop.nl waarop door de Aanbieder Diensten wordt aangeboden;

2.15 Prijs: het totale bedrag dat Workshop.nl vraagt en ontvangt van de Klant voor de eigendomsoverdracht van de Diensten;

2.16 (e-)Ticket(s): (e-)ticket(s) voor een door Aanbieder op een vast tijdstip en datum georganiseerd en op het Platform aangeboden Dienst welke door de Consument via het Platform kunnen worden aangeschaft;

2.17 Website: alle websites, webshops, social media kanalen en andere elektronische openbaarmakingen vervaardigd door en/of openbaar gemaakt door Workshop.nl;

2.18 Zakelijke Klant: een rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit en die ofwel in Nederland ofwel internationaal, fysiek of op afstand een Overeenkomst aangaat met Aanbieder.

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk (toekomstig) Aanbod en (toekomstige) Overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder via het Platform, alsmede de uitvoering daarvan.

3.2 Door het plaatsen van Aanbod op het Platform gaat de Aanbieder ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden bindend zijn.

3.3 De Aanbieder is na het accepteren van de Algemene Verkoopvoorwaarden gerechtigd Diensten aan te bieden op het Platform.

3.4 Workshop.nl is gerechtigd de Aanbieder en/of de door Aanbieder aan te bieden Dienst, te weigeren. Workshop.nl zal Aanbieder binnen zeven (7) kalenderdagen de Aanbieder hier schriftelijk over informeren.

3.5 Toepasselijkheid van elke andere algemene verkoopvoorwaarden, dan de Algemene Verkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen zullen onverkort van toepassing blijven.

3.6 Workshop.nl heeft het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen. Workshop.nl zal de Aanbieder actief op de hoogte brengen van beoogde wijzigingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden. De beoogde wijziging worden doorgevoerd na een redelijke termijn van vijftien (15) dagen.

Artikel 4 Aanbod

4.1 De Aanbieder erkent dat de Overeenkomst via het Platform tot stand komt tussen de Klant en de Aanbieder en dat Workshop.nl geen partij is en/of wordt bij de Overeenkomst.

4.2 Het Aanbod wordt schriftelijk of elektronisch door Workshop.nl namens Aanbieder aan de Klant uitgebracht. Workshop.nl zal de Klant de nodige informatie verstrekken.

4.3 Indien het Aanbod een kennelijke vergissing of fout bevat, is Workshop.nl hier niet aan gebonden.

Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 In het geval dat de Klant het Aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, dan zal Workshop.nl het Aanbod namens de Aanbieder tevens via elektronische weg bevestigen. Workshop.nl draagt zorg voor gedegen technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en een veilige digitale omgeving voor de Website en de elektronische betaling.

Artikel 6 Diensten

6.1 De Aanbieder erkent dat via het Platform alleen Diensten binnen de Europese Unie kunnen worden aangeboden.

6.2 De Aanbieder zal bij het aanbieden van de Diensten zorgvuldig handelen. Workshop.nl zal namens de Aanbieder de volgende informatie aan de Klant verstrekken:

6.2.1 de gegevens van Workshop.nl en indien van toepassing, het bezoekadres van Aanbieder;

6.2.2 informatie over de wijze waarop Aanbieder omgaat met klachten en hoe de Klant een klacht kan indienen;

6.2.3 informatie over de betaalmogelijkheden en de Prijs;

6.2.4 informatie over de beschikbaarheid waarop het de Dienst kan worden uitgevoerd;

6.2.5 informatie over de voorwaarden voor het inroepen van het Herroeppingsrecht van de Consument.

Artikel 7 (e-)Ticket(s) voor Diensten

7.1 Naast het op basis van beschikbaarheid en offerte tot stand laten komen van de Overeenkomst betreffende de Dienst, heeft de Consument daarnaast de mogelijkheid (e-)ticket(s) aan te schaffen voor de door Aanbieder aangeboden Diensten op het Platform. (e-)Ticket(s) zijn gekoppeld aan een op voorhand gespecificeerde datum en tijdstip waarvan niet kan worden afgeweken.

7.2 De Consument heeft bij het aanschaffen van (e-)Ticket(s) geen mogelijkheid zich te beroepen op het Herroepingsrecht. De overige bepalingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

7.3 De Consument heeft de mogelijkheid meerdere (e-)Tickets in één keer aan te schaffen. De Aanbieder is verantwoordelijk op het Platform aan te geven wanneer de maximumcapaciteit is bereikt en de Dienst op uitverkocht te zetten.

7.4 Verkoop van (e-)Ticket(s) wordt door Workshop.nl vierentwintig (24) uren voor aanvang van de Dienst stopgezet.

7.5 In geval de maximumcapaciteit van de Dienst is overschreden zal Aanbieder de Consument informeren. De Consument heeft de keuze, indien mogelijk, de aangeschafte (e-)Ticket(s) in te zetten op een andere datum en tijdstip dan wel voor volledige restitutie van het betaalde te gaan. Indien Consument voor volledige restitutie kiest, zal Aanbieder Workshop.nl hierover binnen twee (2) dagen informeren. Workshop.nl zal Aanbieder vervolgens binnen twee (2) dagen informeren over het door Aanbieder te betalen bedrag welke zal bestaan uit het door Aanbieder van Workshop.nl ontvangen bedrag, de door Workshop.nl ingehouden commissie alsmede de annuleringskosten. Aanbieder zal dit bedrag binnen vijf (5) dagen overboeken aan Workshop.nl waarna Workshop.nl vervolgens het bedrag aan de Consument zal restitueren op het bij Workshop.nl bekende betaalmiddel.

7.6 (e-)Tickets zijn uitsluitend voor Consumenten en niet voor Zakelijke klanten bestemd.

Artikel 8 Relatie Aanbieder-Klant

8.1 De Overeenkomst komt tot stand tussen de Aanbieder en de Klant, nadat de Klant de aangeboden Dienst via het Platform heeft afgenomen. De Aanbieder erkent dat Workshop.nl geen partij bij deze Overeenkomst is.

8.2 De Aanbieder biedt het Aanbod op het Platform aan voor eigen rekening en risico. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst rusten uitsluitend bij Aanbieder.

8.3 De Klant dient rechtstreeks via Workshop.nl de klacht in. Workshop.nl verleend hierbij het e-mailadres van de Aanbieder. Aanbieder draagt zelfstandig zorg voor de verdere afhandeling de klacht.

Artikel 9 Prijs

9.1 De hoogte van de Prijs is afhankelijk van de Dienst. De Aanbieder bepaalt de Prijs van de Dienst op het Platform.

9.2 Voor (e-)tickets geldt dat de Prijs bestaat uit de ticketprijs, de servicekosten en transactiekosten.

9.3 De Prijs voor de Dienst is exclusief BTW voor zakelijke klanten.

9.4 De Prijs voor de Dienst is inclusief BTW voor Consumenten.

9.5 De Aanbieder handelt op eigen naam en rekening en is derhalve verantwoordelijk voor zijn eigen fiscale verplichtingen. De Aanbieder vrijwaart Workshop.nl van eventuele claims dienaangaande.

Artikel 10 Betaling

10.1 De Klant zal de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst dan wel na aanschaf van een (e-)ticket direct voldoen volgens de betaalprocedure en betaalmethode zoals bepaald door Workshop.nl. Indien de betaling geschiedt via een factuur, dan zal de Klant zal binnen veertien (14) dagen na bevestiging van de datum waarop de Dienst betrekking heeft de Prijs aan Workshop.nl voldoen.

10.2 Workshop.nl betaalt de Aanbieder het door Klant betaalde bedrag minus 15% van dit bedrag ter Commissie.

10.3 Workshop.nl richt het Platform zodanig in dat Klanten enkel en alleen aan Workshop.nl betalen. Door betaling van de Prijs door de Klant aan Workshop.nl is de Klant gekweten van zijn betalingsverplichting jegens de Aanbieder. Workshop.nl betaalt het resterende verschuldigde bedrag, na verrekening van de Commissie, aan de Aanbieder.

10.4 De Aanbieder verleent aan Workshop.nl het onherroepelijke recht om in naam van Workshop.nl, met uitsluiting van Aanbieder, de incassorechten uit te oefenen die eventueel kunnen voortvloeien uit de Overeenkomst.

10.5 De Aanbieder erkent rechtstreekse betalingen door Klanten aan Aanbieder niet geaccepteerd mogen worden. Indien een Klant rechtstreeks aan Aanbieder heeft betaald, dient Aanbieder het ontvangen bedrag aan de Klant te restitueren onder vermelding van de juiste wijze van betalen.

10.6 Indien de Overeenkomst door Klant of door Aanbieder wordt beëindigd zoals bepaald is in de Algemene Voorwaarden, dan zal Workshop.nl de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren indien de Klant daar recht op heeft. Indien de Aanbieder de betaling afkomstig uit de Overeenkomst al ontvangen heeft, dan is Workshop.nl gerechtigd dit bedrag op de Aanbieder te verhalen.

Artikel 11 Verplichtingen Workshop.nl en Aanbieder

11.1 De Aanbieder draagt ervoor zorg dat de Dienst en voldoet aan de Overeenkomst. Workshop.nl draagt ervoor zorg dat de aan de Klant ter beschikking gestelde informatie en specificaties in het Aanbod volledig is.

11.2 Indien Aanbieder aanvullende algemene voorwaarden van toepassing wilt laten zijn, dient Aanbieder dit voorafgaand aan Klant te communiceren via het Platform. Bij eventuele strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en deze Algemene Verkoopvoorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

11.3 Aanbieder spant zich in bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten grote zorgvuldigheid in acht te nemen.

11.4 Aanbieder verklaart bekend te zijn met de voor de levering van de Diensten van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van het aangaan van de Overeenkomst gelden. Workshop.nl en Aanbieder spannen zich in om deze voorschriften na te leven.

Artikel 12 Volgorde zichtbaarheid Aanbieders op Platform

12.1  Het Aanbod wordt op het Platform getoond op basis van rangschikking. De verschillende rangschikkingsmechanismen maken gebruik van de daarbij behorende parameters.

12.2 Workshop.nl rangschikt het Aanbod op basis van populariteit (klikgedrag).

12.3 Aanbieder behoudt de mogelijkheid, tegen betaling, een hogere rangschikking te verkrijgen.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten uitsluitend bij Workshop.nl.

13.2 De Aanbieder zal geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten.

13.3 Bij de Diensten die door Aanbieders worden aangeboden op het Platform wordt de door Aanbieder aangeleverde informatie getoond. De Aanbieder garandeert dat:

a. De omschrijving van het Aanbod geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Aanbieder vrijwaart Workshop.nl voor eventuele claims dienaangaande.

b. De omschrijving van het Aanbod geen URL’s bevatten naar (eigen) websites;

c. De door hem aangeleverde informatie in de Nederlandse taal is opgesteld.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

14.1 De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Om die reden is Workshop.nl niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant ondervindt als gevolg van annulering door de Aanbieder van de Dienst.

14.2 De Aanbieder vrijwaart Workshop.nl voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of eerdere verplichtingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Overeenkomst.

14.3 Workshop.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade en/of kosten, schade ontstaan door gevolgschade, gederfde winst of vertragingsschade in verband met het gebruik van het Platform.

14.4 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van een tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij deze schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van aantoonbare opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Workshop.nl.. Voor zover Workshop.nl op grond van een toerekenbare tekortkoming in de dienstverlening gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverde Diensten voor de Klant van toepassing is.

14.5 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst of vertragingsschade.

14.6 Voor zover Workshop.nl verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van een toerekenbare tekortkoming ten aanzien van de geleverde Diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de Prijs van de Dienst. Workshop.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

14.7 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor schade door tijdsoverschrijding, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder gederfde winst of gemiste besparingen.

14.8 Workshop.nl is niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld in het Aanbod en op de Website niet volledig accuraat of actueel is. De informatie op deze Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd op of worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer accurate, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. De Website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Workshop.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk gewenst moment te wijzigen, maar Workshop.nl is niet verplicht om de informatie op de Website bij te werken. De Klant en de gebruiker van de Website gaan ermee akkoord dat het hun verantwoordelijkheid is om te controleren op wijzigingen op de Website.

14.9 Bepaalde inhoud, diensten die via de Website beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze Website die de Klant of gebruiker van de Website doorverwijzen naar websites van derden die niet aan Workshop.nl gelieerd zijn. Workshop.nl is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op ons voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, diensten van derden. Workshop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die worden verricht in verband met websites van derden. Workshop.nl herinnert de Klant en de Gebruiker van de Website eraan om het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door te nemen alvorens een transactie aan te gaan. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

Artikel 15 (Tussentijdse) Beëindiging

15.1 De Aanbieder kan de Overeenkomst uitsluitend beëindigen op de wijze zoals gesteld in de Algemene Verkoopvoorwaarden.

15.2 Zowel de Aanbieder als de Klant hebben de mogelijkheid de Dienst te annuleren en/of te verplaatsen.

15.3 Workshop.nl is bij annulering gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:

15.3.1 Bij verzoek tot annulering door de Klant korter dan zeven (7) dagen vóór aanvang van de Dienst wordt het volledige bedrag in rekening gebracht;

15.3.2 Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan zeven (7) dagen en korter dan dertig (30) dagen wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht;

15.3.3 Bij verzoek tot annulering door de Klant langer dan dertig (30) dagen vóór aanvang wordt 25% van het totale bedrag in rekening gebracht;

15.3.4 Alsdan de Klant na aanvang van de Dienst de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt bestaat er geen recht op enige restitutie van de kosten;

15.3.5 Indien er sprake is van een tussentijdse beëindiging zijn de openstaande bedragen direct opeisbaar door Workshop.nl;

15.3.6 De Aanbieder of de Klant heeft de mogelijkheid de datum waarop de Dienst zou worden uitgevoerd, te verplaatsen naar een andere datum waarop de Dienst beschikbaar is.

15.4 Indien de Aanbieder de Dienst wilt annuleren brengt de Aanbieder Workshop.nl hiervan schriftelijk op de hoogte. Workshop.nl brengt de Klant daar schriftelijk van op de hoogte. De Klant krijgt dan de mogelijkheid aangeboden de Dienst te verplaatsen of te annuleren waarbij het volledige bedrag binnen veertien (14) dagen zal worden terugbetaald. Bij (e-)Ticket(s) geldt dat de kans de keuze wordt voorgelegd het bedrag door Workshop.nl binnen veertien (14) dagen uit te laten keren dan wel het/de (e-)Ticket(s), waar mogelijk, geldig te laten verklaren op de nieuwe datum en tijdstip waarop de Dienst plaats zal vinden. De Aanbieder draagt zorg dat het van Workshop.nl ontvangen bedrag binnen zeven (7) dagen na het doorgeven van de annulering aan Workshop.nl is teruggeboekt aan Workshop.nl.

15.5 Workshop.nl is krachtens de bepalingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden gerechtigd haar verplichtingen met onmiddellijke ingang staken en gestaakt te houden indien de Aanbieder toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de één bij aangetekende brief door de ander op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke termijn, te weten dertig dagen, nakomt. Workshop.nl zal de Aanbieder in dat geval schriftelijk, bij aangetekende brief, op de hoogte stellen. Eventuele nog verschuldigde bedragen van de Aanbieder blijven in dat geval nog verschuldigd.

15.6 Workshop.nl en de Aanbieder zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van hun verplichtingen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden te staken dan wel gestaakt te houden in geval van:

15.6.1 van (een aanvraag van een) faillissement, executoriale beslaglegging of (een aanvraag van) surséance van betaling van ofwel Workshop.nl ofwel de Aanbieder;

15.6.2 Workshop.nl of de Aanbieder een rechtspersoon is die wordt geliquideerd of gestaakt.

Artikel 16 Interne klachtenafhandeling

16.1 Voor het indienen van klachten en de klachtenafhandelingsprocedure verwijzen wij graag naar de klachtenafhandelingspagina op de Website.

16.2 Workshop.nl zal de Klant via het Platform informeren over de klachtenprocedure.

16.3 Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat de klacht is geconstateerd, een schriftelijke klacht in te dienen via e-mail naar het, door Workshop.nl verstrekte, e-mailadres van de Aanbieder. Een klachtenfunctionaris van Aanbieder zal de klacht in behandeling nemen en in beginsel binnen vier weken afhandelen. Indien er een langere termijn nodig is, dan wordt de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De klachtenfunctionaris stelt de Klant schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klant en de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

16.4 De klachtenfunctionaris, de Aanbieder, Workshop.nl en de Klant nemen geheimhouding in acht over de klacht en de uitkomst van de klachtafhandeling.

Artikel 17 Privacy

17.1 Workshop.nl verstrekt aan de Aanbieder persoonsgegevens van Klanten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de Aanbieder om de Overeenkomst uit te voeren of wanneer de Klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

17.2 De Aanbieder zal de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17.3 Workshop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de door de Klant aangeleverde gegevens.

17.4 Alle informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacy Statement, die te vinden is via de volgende link :[JdV1]  Alle informatie over het gebruik van persoonsgegevens en het plaatsen van cookies door de Website is te vinden via de volgende link :

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Aanbieder geeft hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen, zonder welke Partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

18.2 De Aanbieder is niet gerechtigd de Platformovereenkomst over te dragen aan een derde, tenzij Workshop.nl hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

18.3 Nietigheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen. Indien een bepaling uit de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, treden Workshop.nl en de Aanbieder in overleg om deze te vervangen door een geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoelingen van Workshop.nl en de Aanbieder zoveel mogelijk benadert.

18.4 Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.

18.5 Workshop.nl en de Aanbieder respecteren elkaars reputatie en zullen zich onthouden van handelingen die de reputatie van Workshop.nl of de Aanbieder zouden kunnen schaden, hetgeen onder meer inhoudt dat zij geen negatieve/kritische uitlatingen zullen doen over Workshop.nl of de Aanbieder.

Artikel 19 Toepasselijkheid en bevoegde rechter

19.1 Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op Workshop.nl en de Aanbieder evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit het aanbieden van Diensten op het Platform.

19.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Workshop.nl en de Aanbieder zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.

Laatst gewijzigd: 26 maart 2024